Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla

Pradžia

Strateginis švietimo planas 2017–2019 metams

Peržiūros: 2042

Ekskursijų tvarka

Peržiūros: 1676

Maitinimas

Peržiūros: 45

Atostogos

PRADINIS UGDYMAS 2016–2017 M. M.

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2016-10-31

2016-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2016-12-27

2017-01-06

Pavasario (Velykų)

2017-04-10

2017-04-14

Vasaros

2017-05-31

2017-08-31

 

Papildomoms atostogoms skiriama 10 ugdymosi dienų: 

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Papildomos atostogos

2017-02-10

2017-02-17

2017-03-13

2017-03-17

 

PAGRINDINIS UGDYMAS 2016-2017 M.M.

 

Klasės

5

6

7

8

9

10

Rudens atostogos

10-31–11-04

Žiemos    (Kalėdų) atostogos

12-27–01-06

Žiemos atostogos

02-17

Pavasario (Velykų) atostogos

04-10–04-14

Vasaros atostogos

05-31–08-31

06-05–08-31

 

5 klasių mokiniams per mokslo metus skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos:

Atostogos prasideda

Atostogos baigiasi

02-10

02-16

03-13

03-17

 

 

Peržiūros: 3272

Pagalba mokiniui

 SOCIALINĖ PAGALBA

TIKSLAS – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, psichologinę bei pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

UŽDAVINIAI:
• Užtikrinti mokinių  saugumą,  šalinti  mokyklos nelankymo priežastis,  padėti   mokiniui  ugdyti socialinius gebėjimus, vykdyti neigiamų socialinių reiškinių  prevenciją, skatinti socialinį aktyvumą.  
• Padėti vaikų globos namų personalui: veiksmingiau bendradarbiauti su kolegomis sprendžiant vaikų socialines problemas.
• Padėti mokiniams ugdytis socialinius, pedagoginius, profesinės karjeros planavimo įgūdžius.
• Spręsti iškilusias socialines problemas bendradarbiaujant su mokinio šeima, klasių auklėtojais, mokytojais.


Mokykloje mokosi 13 mokinių iš daugiavaikės šeimos, 42 – vaikų globos namų auklėtiniai. 90 mokinių gauna socialinę paramą (nemokamą maitinimą, paramą mokinio reikmenims įsigyti). Socialinės rizikos šeimose gyvena 12 nepilnamečių vaikų. Šiose šeimose vaikai stokoja mokymosi motyvacijos.

Mokykloje yra opi rūkymo problema. Rūkyti pradeda vis jaunesnio amžiaus mokiniai.

Siekiant apsaugoti mokinius nuo žalingų įpročių, neigiamos įtakos, mokykloje yra  sudaryta saugi ir sveika aplinka ugdymui, vykdoma prevencinė veikla. Į mokyklos prevencinę veiklą yra įtraukta visa mokyklos bendruomenė.  


Mokykloje socialine pedagoge dirba Inga Grinienė.

Socialinės pedagogės darbo grafikas


Kontaktai :
Tel.:       867952326 |
E-mail:   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 


SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

PRIORITETAI:
Kiekvieno vaiko sėkmė.
Saugi mokykla – saugus ir sveikas vaikas.

Tikslas – didinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą (ugdymo (-si) kokybės tobulinimas).
Uždaviniai:
1. Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti.
2. Pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, įgytų kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi bei prasmingam aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.
3. Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
4. Sveikos, saugios, kultūringos, tinkamos ugdyti (-s) įvairių gabumų mokiniams bei savitas mokyklos tradicijas atitinkančios aplinkos kūrimas skatinant bendrą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių veiklą.

Paskirtis – padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, įveikti socialinę atskirtį.
2016 m. rugsėjo 1d. mokykloje mokėsi 30 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, t.y. 13,04% nuo bendro (230) mokinių skaičiaus mokykloje. I-IV klasėse mokosi 14 SP mokinių, V-X kl. – 16. Pagal pritaikytas programas mokosi 17 mokinių, pagal individualizuotas – 6, 7 mokiniai mokosi pagal Bendrąsias pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Intelekto sutrikimą turi 6 mokiniai, lėtinių neurologinių sutrikimų – 1, bendrųjų mokymosi sutrikimų - 4; rašymo – 3, matematikos – 3, skaitymo ir rašymo – 3, skaitymo, rašymo ir matematikos – 1; neverbalinių mokymosi sutrikimų – 3, elgesio ir emocijų – 10, kalbos ir kalbėjimo sutr. - 14; kompleksinių sutrikimų – 12, 8 mokiniai turi mokymosi sunkumų (dėl sulėtėjusios raidos ir kt.). Ne vienas mokinys turi kelis sutrikimus (30 mokinių, 68 sutrikimai). Nedidelių SUP turi – 3 mokiniai, vidutinių SUP – 16, didelių – 11.

Specialiojo pedagogo konsultacijos bei pagalba teikiama visiems 30 SP mokinių 1-2 kartus per savaitę puikiai įrengtame ir pritaikytame SP mokiniams kabinete Mokytojams ir tėvams (globėjams) teikiamos konsultacijos 2 kartus per savaitę specialiojo pedagogo netiesioginio darbo su mokiniais metu. Mokytojams teikiama pagalba pritaikant bei individualizuojant Bendrąsias programas, metodinė pagalba visais su SP mokiniais susijusiais klausimais; tėvams (globėjams) – konsultacijos SP ugdymo (-si) klausimais. Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija (VGK), kurioje dirba ir mokyklos specialusis pedagogas.

Dalia Kančelskytė, specialioji pedagogė metodininkė
Kabinetas 202
Darbo laikas:
I,II, III – 8.00 – 13.00 val.
IV, V     - 8.00 – 12.00 val.


LOGOPEDINĖ PAGALBA

Logopedinės pagalbos TIKSLAS IR UŽDAVINIAI - gerinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų ugdymo(si) kokybę, teikti   korekcinę logopedinę pagalbą mokyklos mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, vykdyti kalbos ir komunikacijos, rašymo ir skaitymo sutrikimų prevenciją. 

Mokyklos logopedė nustato mokinių kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį, įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus. Darbas su vaikais vyksta pogrupinėse ir grupinėse pratybuose. Logopedė sudaro mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko pratybų metu šalinant mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, nuolatvertina mokinių pažangą. Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.

 

Nuo 2015 m. rugsėjo 1d. mokykloje logopedo vedamas pratybas lanko 49 mokiniai, kurie turi kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. Logopedo vedamus užsiėmimus lanko 18 pirmokų, 16 antrokų, 5 trečiokai, 5 ketvirtos klasės mokiniai ir 5 penktokai.

Skaidruolė Pociūtė, logopedė

Logopedės darbo laikas:

         Antradienis       12.20 – 16.10

         Ketvirtadienis   10.30 –  15.25

         Penktadienis     11.20 –  14.05PSICHOLOGINĖ PAGALBA

Mokyklos psichologo TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

 

1. Teikti psichologinę pagalbą mokiniams – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, padėti vaikams išlaikyti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis:

       Konsultuoti asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius, bendradarbiaujant su jų tėvais ir mokytojais.

       Teikti individualias ir grupines konsultacijas mokiniams.
       Teikti psichologinę pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams. 

 

2. Padėti spręsti mokinio ugdimosi problemas:

       Dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

       Teikti rekomendacijas mokytojams, dirbantiems su ugdymo sunkumus patiriančiais mokiniais.

       Padėti mokytojams atpažinti gabius vaikus. Teikti rekomendacijas dėl jų ugdymo tėvams, mokytojams.

 

3. Tėvų švietimas:

        Teikti raidos, socialinės bei pedagoginės psichologijos žinių tėvų susirinkimų, grupinių užsiėmimų metu.

 

4. Siekti užkirsti kelią mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdimosi problemoms:

  Teikti mokiniams žinių apie psichologines, ugdimosi problemas renginių, grupinių užsiėmimų metu, individualių konsultacijų metu.

          Atlikti mokykloje aktualius psichologinius tyrimus.

 

5. Bendradarbiauti su mokyklos ir kitų institucijų specialistais, sprendžiant mokinio ugdimosi problemas.

          Bendradarbiauti su pedagogine psichologine tarnyba.

          Bendradarbiauti su mokyklos švietimo pagalbos ir medicinos specialistais, sprendžiant vaiko problemas.

 

Problemos su kuriomis dažniausiai susiduria mokiniai, ir kurios sprendžiamos individualių konsultacijų metu:

          Bendravimo problemos (patyčios, nesutarimai su tėvais, bendravimo sunkumai su bendraamžiais);

         Emocinės ir asmenybės problemos (baimės, vienišumas, nerimas ir jaudulys dėl atsiskaitymų, motyvacijos stoka, ateities planai ir jų pasirinkimo sunkumai, emocijų valdymo sunkumai, suicidinės mintys, nepasitikėjimas savimi ir kt.);

       Problemos, susijusios su protiniu išsivystymu (mokymosi sunkumai; susikaupimo stoka; dėmesio išlaikymo sunkumai ir kt.) 

          Problemos šeimoje (tėvų skyrybos, netektys)

          Elgesio problemos (drausmės problemos; elgesio valdymo sunkumai ir kt.)
 

Mokykloje dirba psichologo asistentė Jovita Bacevičiūtė

 

Psichologo asistentės darbo laikas (211 kab.):

Pirmadieniais 8:00 – 16:30 (pietų pertrauka 12:00 -12:30)
Trečiadieniais 8:00 – 16:30 (pietų pertrauka 12:00 -12:30)
Penktadieniais 12.00 - 16.00


Galima kreiptis darbo valandomis ir el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
SVEIKATA

Sveikatos priežiūros mokykloje TIKSLAS – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

 

UŽDAVINIAI:

1. Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.

2.  Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.

3.  Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.

4.  Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų                             

atvejais.

 

Sveikatos priežiūrą mokykloje vykdo sveikatos priežiūros specialistas. Kasmetiniai mokinių sveikatos patikrinimo duomenys rodo, kad mokinių, turinčių sveikatos sutrikimų, skaičius nemažėja. Laikysenos sutrikimai nustatyti 51 mokiniui, iš jų 31 mergaitei ir 20 berniukų. 14 mokinių diagnozuotas  stuburo iškrypimas. Regos sutrikimų turi net 73 mokiniai. 14 mokinių nustatytas viršsvoris. Lėtinėmis ligomis ( širdies ligos, bronchinė astma, skydliaukės ligos, cukrinis diabetas, nervų sistemos ligos)  serga 48 mokiniai.


Bendras mokinių sergamumas – 284 atvejai. Infekcinėmis kvėpavimo ligomis sirgo 204 mokiniai, virškinamojo trakto – 11 , CNS – 6.

Mokinių sveikata kasmet blogėja. Todėl mokykloje ypatingas dėmesys skiriamas sveikatos stiprinimui, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui. Sveikatos ugdymo procese aktyviai dalyvauja visa mokyklos bendruomenė. 

Sveikatos priežiūros specialistė Alma Lapinskienė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2016 M.

 

Peržiūros: 3181