Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla

Pradžia

Ekskursijų tvarka

Peržiūros: 2734

Atostogos

PRADINIS UGDYMAS 2018–2019 M. M.

  

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros

2019-06-10

2019-08-31

  

 

 PAGRINDINIS UGDYMAS 2018–2019 M.M.

  

Rudens atostogos

2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos

2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peržiūros: 4587

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

1–4 KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMA

 

5–10 KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio dalis ir turi derėti su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr. 35-1150). 

Ugdymo procese turėtų vyrauti mokytis padedantis vertinimas – formuojamasis vertinimas, kuris rodo, ką konkrečiai mokiniai geba, yra pasiekę ir ko dar turi pasiekti ar tobulinti, mokiniai mokomi vertinti kitus ir patys įsivertinti.

Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais vykdomas reguliariai, kaip to reikalauja dalyko mokymosi logika ir mokyklos susitarimai: mokiniai atlieka kontrolinius darbus ar kitas apibendrinamąsias užduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio pasiekimus, yra įvertinamos sutartine forma (pažymiais ar kaupiamaisiais balais ir kt.). Atliekant diagnostinį vertinimą atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo metu surinktą informaciją. Diagnostinio vertinimo informaciją būtina panaudoti analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus. 

Mokykla, siekdama padėti kiekvienam mokiniui pagal išgales pasiekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų:   

         užtikrina mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų dermę mokykloje (ypač mokytojams, dirbantiems toje pačioje klasėje), vertinimo metu sukauptos informacijos sklaidą;  

         kartu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria mokinių daromą pažangą, mokymosi pasiekimus ir numato būdus gerinti mokinio ugdymo(si) pasiekimus, prireikus koreguoja mokinio individualų ugdymo planą; 

         informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus mokyklos nustatyta tvarka (pažymių knygelės, internetas, individualūs pokalbiai, susitikimai);

         numato būdus ir suteikia galimybę mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu peržiūrėti gautus pasiekimų įvertinimus.

Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programas, pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų vertinimo sistemą. 

Dalykų (kūno kultūra, muzika, dailė, technologijos) mokymosi pusmečių, metiniai pasiekimai vertinami pažymiais pagal 10 balų sistemą, dalykų modulių, žmogaus saugos pasiekimai – įrašais „įskaityta“, „neįskaityta“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos vadovo įsakymą, įrašas „neatestuota“, – jeigu mokinio pasiekimai nėra įvertinti.

Mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimai gali būti įskaitomi į atitinkamo dalyko programos pasiekimų įvertinimą.

Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

 

Peržiūros: 2303

Pagalba mokiniui

 

SOCIALINĖ PAGALBA

 

TIKSLAS – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, psichologinę bei pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

 UŽDAVINIAI:

• Užtikrinti mokinių saugumą, šalinti mokyklos nelankymo priežastis, padėti mokiniui ugdyti socialinius gebėjimus, vykdyti neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatinti socialinį aktyvumą.
• Padėti vaikų globos namų personalui: veiksmingiau bendradarbiauti su kolegomis sprendžiant vaikų socialines problemas.
• Padėti mokiniams ugdytis socialinius, pedagoginius, profesinės karjeros planavimo įgūdžius.
• Spręsti iškilusias socialines problemas bendradarbiaujant su mokinio šeima, klasių auklėtojais, mokytojais.

Mokykloje socialine pedagoge dirba Inga Grinienė.

Kontaktai:
Kabinetas – 209
Tel.: 867952326
E-mail: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Darbo laikas

 

SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

TIKSLAS – didinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą (ugdymo (-si) kokybės tobulinimas).

UŽDAVINIAI:
• Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti.
• Pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, įgytų kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi bei prasmingam aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.
• Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
• Sveikos, saugios, kultūringos, tinkamos ugdyti (-s) įvairių gabumų mokiniams bei savitas mokyklos tradicijas atitinkančios aplinkos kūrimas skatinant bendrą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių veiklą.

Mokykloje specialiąja pedagoge dirba Dalia Kančelskytė

Kontaktai:
Kabinetas – 202
E-mail: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Darbo laikas:
I,II, III – 8.00 – 13.00 val.
IV, V - 8.00 – 12.00 val.

LOGOPEDINĖ PAGALBA

TIKSLAS - gerinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų ugdymo(si) kokybę, teikti korekcinę logopedinę pagalbą mokyklos mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, vykdyti kalbos ir komunikacijos, rašymo ir skaitymo sutrikimų prevenciją.

UŽDAVINIAI:
• Išsiaiškinti mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį ir numanomas priežastis.
• Įvertinti ir numatyti palankiausius sutrikusios kalbos vystymosi korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti.
• Organizuoti individualias, pogrupines ir grupines pratybas, taikyti specifinio poveikio priemones tarties, kalbėjimo ir kalbos trūkumams koreguoti ir kompensuoti.
• Patarti mokytojams, kaip planuoti papildomą pagalbą kalbos sutrikimų turintiems mokiniams.
• Patarti tėvams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir sugebėjimo kalbėti įgūdžius, palaikyti vaiko pastangas, siekiant geresnių rezultatų.

Mokykloje logopede dirba Skaidruolė Pociūtė

Kontaktai:
Kabinetas – 205

Darbo laikas:
II - 12.00 – 16.00 val.
III - 11.00 – 15.00 val.
V – 12.30 – 16.00 val.

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

TIKSLAS - Stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
UŽDAVINIAI:
• Nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti.
• Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų;
• Mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
• Mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
• Psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.
Mokykloje psichologo asistente dirba Jovita Bacevičiūtė.

Kontaktai:
Kabinetas: 211
E-mail: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Darbo laikas:
I - 12.10 – 16.10 val.
III, V – 8.00 – 16.30 val.

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

TIKSLAS – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.
UŽDAVINIAI:
• Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
• Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
• Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.
• Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų
• atvejais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste dirba Viktorija Strazdinienė

Kontaktai:
Kabinetas – 211

Darbo laikas:
II – 8.00 – 13.00 val.
III - 8.00 – 12.30 val.


PEDAGOGINĖ PAGALBA

TIKSLAS - padėti mokytojui optimizuoti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo ir ugdymo(si) sąlygas švietimo įstaigoje.

UŽDAVINIAI:
• Padėti mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.
• Paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant.
• Bendradarbiaujant su mokytoju, specialiuoju pedagogu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numatyti ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taikyti.
• Padėti mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.

Mokykloje mokytojo padėjėja dirba Ona Gužauskienė.


MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

Peržiūros: 4070

Mokinių išvykimas iš mokyklos

Mokiniui išvykstant mokytis į kitą ugdymo įstaigą, jo tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia prašymą mokyklos direktoriui, kuriame nurodo išvykimo laiką ir tolesnio vaiko ugdymosi įstaigą.

Išvykstantis mokinys grąžina mokyklai gautas mokymosi priemones, dokumentus, užpildo atsiskaitymo lapelį, jį pateikia klasės auklėtojui. Nutraukiama dvišalė mokymo  sutartis. Mokiniui įteikiamas mokymosi pasiekimų dokumentas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

Mokinio išvykimas iš mokyklos įteisinamas direktoriaus įsakymu, mokinys išregistruojamas iš mokinių registro ir elektroninio dienyno.

Peržiūros: 2701