Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla

Pradžia

Mokinių maitinimas

MOKINIŲ MAITINIMO GRAFIKAS MOKYKLOS VALGYKLOJE 2016-2017 M. M.:

 

Klasės

Maitinasi

1-4 kl. mokiniai

po 2-os pamokos      9.40 val.

5- 7 kl. mokiniai

po 3-čios pamokos   10.40 val

8-10 kl. mokiniai

po 4-os pamokos     11.45 val.

1-10 kl. mokiniai (visi mokiniai)

po 5-tos pamokos    12.50 val.


PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

 

Peržiūros: 1817

Mokinių pavėžėjimas

Peržiūros: 1678

Pamokų laikas

 


Pirma pamoka

8.00–8.45

Antra pamoka

8.55–9.40

Trečia pamoka

9.55–10.40

Ketvirta pamoka

11.00–11.45

Penkta pamoka

12.05–12.50

Šešta pamoka

13.00–13.45

Septinta pamoka

13.55–14.40

Aštunta pamoka

14.45–15.30

Devinta pamoka

15.30–16.15

Dešimta pamoka

16.15–17.00

Peržiūros: 3070

Tikslas, uždaviniai

TIKSLAS

    Sudaryti sąlygas visybiškam asmenybės augimui, gerinant ugdymo(si) kokybę pagal mokinių gebėjimus.

UŽDAVINIAI

    1. Parinkti ugdymo turinį, mokymo priemones, metodus, padedančius sėkmingai mokytis;

    2. Siekti saviraiškaus ir atsakingo visų bendruomenės narių dalyvavimo mokyklos gyvenime.

Peržiūros: 2010